Dyrene i Arktis

I Arktis lever det relativt få arter, det gjelder både fugler, planter og dyr. Årsaken til det er at næringstilgangen er begrenset. De artene som lever i Arktis har tilpasset seg klimaet og den næringen som finnes i området. hairs

Smådyr i Arktis

Det har mange fordeler å være liten. Et lite dyr trenger mindre næring enn et stort dyr, og mange smådyr kan også leve under snøen om vinteren. Lemen og røyskatt lever i mange arktiske områder. Det samme gjør polarhare og fjellrev, også kalt polarrev. Et typisk kjennetegn for mange arktiske arter, er at de har korte snuter, korte bein og små ører. Polarreven er et godt eksempel på dette. God pels er også viktig, samt at man ikke er kresen. Polarreven spiser både smådyr, åtsler, fugleegg og fugleunger, alt etter hva den finner. Den spiser også fisk og døde sjødyr, hvis den finner noen, og den tar gjerne rester etter isbjørnen.fox


Insektfaunaen i Arktis er også ganske begrenset, men til gjengjeld er det mange av de insektene som lever der. Insektene kan også bli ekstra store, spesielt blodsugende insekter som mygg. De har god næringstilgang om sommeren, og har få konkurrerende insekter.

Store dyr i Arktis

Det er langt vanskeligere å være stor i Arktis, men noen klarer seg. Svalbardrein og andre reinsdyr lever i flere land. Svalbardreinen skiller seg ut, med korte bein. I flere arktiske land lever ulv, og jerv og moskus finnes også enkelte steder. Det største landdyret i Arktis er derimot isbjørnen. Den er en effektiv jeger, men den er avhengig av drivis for å jakte på sel. Om sommeren er det vanskeligere for isbjørnen å finne mat, selv om noen av dem spiser fugleunger og klarer å jakte på land. Likevel kan sommeren være en tung tid for isbjørnene.

Havdyr i Arktis

Havområdene i Arktis er veldig næringsrike, og både sel og hval er tallrike. Narhval og hvithval er vanlige, og vanlige selarter er ringsel, blåsel (storkobbe), grønlandssel og klappmyss. Hvalrossen minket tidligere i antall, men etter at den ble fredet, har bestanden økt. Fiskebestanden er stor, og det finnes mange små havdyr.

Fugler i Arktis

penguins

Mange fugler hekker i arktiske områder, men drar sørover om vinteren. Om sommeren er det mye næring i Arktis, og det er lett å fø opp ungene. Men om vinteren sliter fugler med å finne mat, derfor drar de sørover. Vanlige fugler i Arktis er fjellrype, snøugle, ravn og snøspurv. Jaktfalk finnes også enkelte steder. Sjøfugler er vanlige som sommeren, spesielt krykkje, polarlomvi, havhest og alkekonge. Andre fugler som ofte hekker i Arktis er rødnebbterne, polarmåke, teist, havelle, ærfugl, smålom, fjæreplytt, hvitkinngås og kortnebbgås. Flere gjess myter når de er i Arktis, det vil si at de mister flygefjærene.

Dyrelivet i Arktis er veldig sårbart, og små klimaendringer og miljøgifter kan gjøre stor skade. Tungmetaller er også et problem, siden mange giftstoffer har en tendens til å hope seg opp hos dyr som har et tykt fettlag, som arktiske dyr.