Global oppvarming og effekten på Arktis

Global oppvarming kan endre livsvilkårene for dyr og mennesker over hele verden, og det er ting som tyder på at temperaturen stiger raskere i Arktis enn i andre deler av verden. Dette fører til raske endringer for dyrene som lever der.
Dyrearter i fare

Noen dyr er avhengige av havis for å overleve. Dette gjelder spesielt isbjørnene, som bruker havisen til å jakte. Når isen forsvinner eller minker i utstrekning, får isbjørnene problemer. De må omstille seg og finne annen mat, ellers står de i fare for å bli utryddet. Denne belastningen kommer i tillegg til miljøgifter og menneskelig ødeleggelse av leveområder. Den totale belastningen for dyrene blir for stor.

Et selvforsterkende problem

Et annet problem er at når temperaturen i Arktis stiger, smelter permafrosten. Når permafrosten smelter, vil metan som er lagret i permafrosten bli frigitt, og bidra til enda raskere oppvarming av planeten. Dermed øker temperaturen enda raskere, slik at mer metan slippes ut, og problemet fortsetter å forsterkes. Det er dessuten en risiko for at nedfrosne bakterier kan vekkes til live igjen og at disse kan føre til ukjente sykdommer.

Isfrie områder

Når drivisen minker eller forsvinner, åpnes nye seilingsruter. Dette fører til økt skipstrafikk i Arktis. Den økte skipstrafikken kan spare fraktselskaper for tid og penger, men kan også føre til store miljøproblemer. Skipstrafikken fører til økt utslipp av eksos, og øker også faren for båtuhell med etterfølgende oljeutslipp. Dette vil være katastrofalt for dyr og fugler som lever i Arktis. Sjøfugl, hvaler og sel er spesielt utsatt, men også dyrearter som lever på land vil merke konsekvensene. Et stort oljeutslipp i nærheten av en kyst, kan utrydde arter.

Forsvinnende havis åpner også nye områder for olje- og gassvirksomhet. Dette vil føre til utbygging som skader naturen. Oljeutslipp i Arktis vil også få enorme konsekvenser, og risikoen for slike utslipp vil selvsagt øke med antall plattformer som dukker opp i området. Transport av olje og gass til land kan også føre til utslipp.

Påvirkning på havstrømmene

Økt issmelting i Arktis vil også føre til at det kommer mer ferskvann ut i havet. Det kan føre til at havet blir mindre salt, og dette kan faktisk ha en påvirkning på havstrømmene i Arktis. Og dersom havstrømmene i Arktis endres, vil dette påvirke havstrømmene i hele verden, ettersom alle havstrømmer påvirker hverandre. Dermed kan klimaendringer i Arktis bidra til enda raskere klimaendringer også andre steder i verden.